winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa w Białousach

Białousy 59, Janów
16?130 Białousy

tel. 0857215002  fax 0857215002 
e-mail: spbialousy@poczta.fm

rok utworzenia ogródka: 2001
powierzchnia: 5400m2

opis ogródka

W 1996 roku oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej w Białousach. Po rozebraniu starego budynku pozostał pusty plac.
W czynie społecznym zorganizowanym przez dyrektora szkoły uporządkowano go. Ponieważ zajmował on duży obszar 5400m? i znajdował się wśród ładnie zagospodarowanych ogrodów wsi Białousy, dlatego i my postanowiliśmy zadbać o nasze szkolne podwórko, tworząc na nim miejsce edukacji, a jednocześnie miejsce do rekreacji i wypoczynku dla naszych uczniów.
Prace rozpoczęliśmy, gdy znaleźliśmy sponsora w osobach państwa Heleny i Jerzego Wilczewskich. Dzięki ich wydatnej pomocy udało się nam wykonać dużo prac porządkowych. Oprócz środków finansowych użyczyli nam oni do pomocy swoich pracowników i sprzęt. Do pracy zaprosiliśmy również rodziców naszych uczniów, pracowaliśmy sami z uczniami.
Tworząc projekt ogrodu wspólnie z uczniami próbowaliśmy rozpoznać:
1. warunki klimatyczne i glebowe panujące na wydzielonym terenie,
2. kryteria doboru roślinności i zwierząt żyjących na wydzielonym terenie,
Uwzględniając warunki w naszym ogrodzie zaplanowaliśmy:
- roślinność wodną ? sztuczny zbiornik wodny z możliwością hodowli roślin i zwierząt wodnych,
- zestaw roślin chronionych ? pozwoli on na zapoznanie uczniów z wyglądem i życiem tych roślin zwłaszcza występujących w najbliższej okolicy, pozyskiwanie ich z innych ogrodów ( nie będą pochodziły z naturalnych środowisk ),
- zioła lecznicze: rumianek mięta, dziurawiec podbiał, żywokost lekarski,
- ptactwo: sikorka bogatka, sikorka modra, zięba drozd, dzięcioł duży, kos szpak pospolity, pokrzywka ogrodowa, pliszka siwa, wróbel domowy,
- teren będą odwiedzać owady w okresie kwitnienia wielu roślin: pszczoła miodna, osa pospolita, trzmiele i kolorowe motyle:
- rusałka pawik, bielinka, listkowca cytrynka.

W 2001 roku opracowaliśmy projekt powstania ogrodu. Nauczycielem prowadzącym projekt została pani Jolanta Rapucha, jednakże w realizację zaangażowali się wszyscy nauczyciele i rodzice. Kluczem do sukcesu w realizacji projektu była pomoc finansowa sponsora ? właścicieli Prywatnego Gospodarstwa Ogrodniczego w Białousach państwa Heleny i Jerzego Wilczewskich oraz zaangażowanie mieszkańców pobliskich wsi. Ogromna współpraca państwa Wilczewskich przejawiała się nie tylko poprzez pomoc finansową , lecz także w zapewnieniu sprzętu, potrzebnych maszyn, fachowców oraz w udostępnianiu roślin z prywatnej szkółki. Dla nas młodych uczących się ogrodnictwa ważne były również rady i podpowiedzi pana Jerzego Wilczewskiego, który bacznym okiem obserwował nasze poczynania. Nasi sponsorzy zobowiązali się zupełnie bezinteresownie sfinansować projekt.
Realizację projektu rozpoczęliśmy wiosną 2003 roku. Bardzo dużo prac wykonaliśmy sami, my nauczyciele i nasi uczniowie. Uczniowie z wielkim zapałem angażowali się w prace nad tworzeniem ogrodu:
- układali kamienie pod skalniak i kaskady,
- zwozili ziemię, rozściełali folię,
- rozgrabiali i spulchniali ziemię,

W ten sposób skalniak przygotowaliśmy do sadzenia roślin. Pracowaliśmy w ramach wybranych zajęć i po zajęciach lekcyjnych.
W centrum ogrodu szkolnego powstał skalniak z oczkiem wodnym i kaskadami. Zasadziliśmy rośliny skalne: aster tongalski, barwinek pospolity, fiołek rogaty, goździk pierzasty, jastrzębiec kosmaty, kosaciec pstry, macierzanka, pięciornik, przetacznik siwy, smagliczka skalna, a także rośliny wodne i przybrzeżne m. in. pałkę wodną, grążel, strzałkę wodną, rzęsę, tatarak, kaczeńce. Do oczka wodnego wpuściliśmy karasie, karpie koja i drobne zwierzęta wodne.
Wykonany został obieg wodny ? zamontowano zraszacze z komputerowa regulacją nawilżania. Nad strumykiem wybudowany został drewniany mostek, a od niego do szkoły ułożono chodnik z drewnianych klocków. Po obu stronach posadzono krzewy liściaste i iglaste dla odgrodzenia od trawników. Ozdobą ogrodu jest wiata ? grzybek pokryty strzechą z ciosanym stołem i drewnianymi krzesłami ? miejsce odpoczynku w czasie spacerów.
W naszym szkolnym ogrodzie zasadziliśmy dużo drzewek ( świerk srebrny, klon, brzoza karłowa, tulipanowiec, jarzębina, grab ) i krzewów ozdobnych ( jałowce, kalina, pięciornik, dereń ), będą one oczyszczać powietrze od strony ulicy ze spalin przejeżdżających samochodów, a także chronić przed słońcem w upalne dni.
W 2005 roku wykonano dalsze prace. Droga dojazdowa wraz z rondem została wyrównana, podsypana żwirem i wewnątrz ronda uczniowie zasadzili iglaki: tuję, jodłę, świerk srebrny, sosnę.
W kolejnym roku zostało odnowione ogrodzenie, wokół którego uczniowie posadzili 80 sadzonek tui, które otrzymaliśmy od naszych sponsorów. Wśród drzew ustawiliśmy kilka dużych karmników, do których zlatują się różne gatunki ptaków.
Pielęgnacją ogrodu zajmują się nie tylko pracownicy szkoły, ale i uczniowie, ucząc się jednocześnie szacunek dla roślin i zwierząt. Dalsze prace nad projektem, to przede wszystkim pielęgnacja tych roślin, które już rosną, a także utrzymanie porządku wokół szkoły, przez co wszyscy będziemy się uczyć odpowiedzialności i pracy.
Są jeszcze wolne miejsca do zagospodarowania w naszym ogrodzie, także nasz projekt trwa nadal.

działalność dydaktyczna

Ogród to żywa pracownia, w której uczniowie prowadzą ciekawe badania, eksperymenty, obserwacje a również mają zapewniony kontakt z żywą przyrodą, jakiego nie zastąpi nawet najlepiej wyposażona pracownia przyrody. Ogród przyszkolny wykorzystujemy do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych. Uczniowie nabywają wiadomości, kształtują umiejętności i pożądane postawy.

WIADOMOŚCI
- poznanie właściwości gleby
- poznanie narzędzi ogrodniczych i sposobów posługiwania się nimi,
- opracowanie podstawowych wiadomości o uprawie i nawożeniu gleby; biologii i zwalczaniu chwastów, ochronie roślin przed szkodnikami i chorobami,
- poznanie szereg przykładów zróżnicowania budowy roślin i zwierząt,
- poznanie i zrozumienie różnych przystosowań ekologicznych roślin i zwierząt.

UMIEJĘTNOSCI
- posługiwanie się narzędziami ogrodniczymi,
- posługiwanie się wiedzą teoretyczną w praktycznym działaniu,
- planowanie i organizowanie pracy w ogrodzie,
- rozpoznawanie chwastów i innych roślin,
- rozpoznawanie zwierząt żyjących w ogrodzie szkolnym,
- oznaczanie roślin i zwierząt,
- dokonywanie prostych obserwacji i doświadczeń ekologicznych.


POSTAWY
- pogłębianie aktywności i samodzielności uczniów,
- kształcenie postawy współgospodarza,
- przyzwyczajanie do dokładnej i systematycznej pracy,
- kształcenie poczucia współodpowiedzialności za przebieg i wynik pracy,
- ujawnianie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień biologicznych,
- zakładanie i prowadzenie hodowli roślin w ogrodzie szkolnym,

Możemy stawiać szereg zadań dla uczniów, które mają znaczenie systematyzujące wiadomości, utrwalające je i integrujące, mogą też znaleźć zastosowanie jako temat prac domowych:
- zmierz długość i szerokość określonej działki w ogrodzie, zanotuj wyniki pomiaru: długość ??., szerokość?
- wykonaj szkic ogrodu z uwzględnieniem mierzonej działki, zaznacz na planie kierunek północny,
- załóż dzienniczek obserwacji wybranych roślin uprawianych w ogrodzie,
- zbierz chwasty, które wyrosły w ogrodzie szkolnym,
- załóż zielnik

RODZAJE ZAJĘĆ I OSOBY PROWADZĄCE
KLASY I-III EDUKACJA MATEMATYCZNA
- badanie stosunków przestrzennych w terenie
( nad, pod, obok)
- mierzenie odległości miedzy obiektami,
porównywanie wysokości i grubości
EDUKACJA PRZYRODNICZA
-zmiany zachodzące w przyrodzie wiosna, jesienią,,
zimą,
- określanie kierunków świata,
-opieka nad roślinami w ogrodzie, każda kl.I sadzi
swoje drzewko w dniu pasowania na ucznia SP
Białousy
- dbanie o zieleń.
EDUKACJA POLONISTYCZNA
- redagowanie opisów naturalnych okazów drzew z ogrodu,
EDUKACJA PLASTYCZNA I TECHNICZNA
- wykorzystanie materiału przyrodniczego do
komponowania prac plastycznych,
EDUKACJA MUZYCZNA
-nagrywanie odgłosów natury, zabawy z
naśladowaniem odgłosów,
EDUKACJA RUCHOWA
- ruch na świeżym powietrzu,

KLASY IV-VI PRZYRODA
Korzystając z ogrodu poglądowo możemy:
- opracowywać działy programowe:
?środowisko lądowe,
? środowisko wodne,
? ochrona środowiska,
? obserwacja ekologiczna: zwierzęta w różnych
biocenozach, zależności pokarmowe, łańcuchy
pokarmowe,
? rozumienie różnicy, czym różni się ogród jako
biocenoza sztuczna od naturalnej,
- znaczenie owadów w przyrodzie i gospodarce
człowieka,
-budowa płazów, ptaków ? bezpośrednia obserwacja,
-zaznajamianie uczniów z głównymi zabiegami
związanymi z uprawą i nawożeniem gleby i
pielęgnacją,
SZTUKA
-malowanie, szkice drzew, martwa natura,
wykorzystywanie materiału przyrodniczego w
pracach,
JĘZYK POLSKI
- opisy krajobrazów, kompozycje roślin,
- poszerzanie słownictwa: tworzenie metafor, rymowanek na tematy przyrodnicze,
- analiza wiersza, korzystając z bezpośredniego kontaktu z naturą: wyrazy dźwiękonaśladowcze, określenia kształtu, zapachu.

Zajęcia odbywające się w ogrodzie pozwalają również na realizację programu wychowawczego szkoły, udział w akcji ?Sprzątanie Świata?, coroczne obchody ?Dnia Ziemi? i powitania wiosny.

autorzy opisu

Barbara Burak, Anna Suchocka, Barbara Sosnowska, Barbara Klepacka

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka