winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa w Stryjnie

Stryjno Kolonia 1, Rybczewice
21-065 Stryjno Kolonia

tel. 0815854054  fax 0815854054 
e-mail: MasiczStryjno@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 2004
powierzchnia: 8 arów

opis ogródka

Szkoła Podstawowa w Stryjnie zajmuje budynek należący do Zespołu Dworsko-Parkowego z XVI wieku. Wokół niego znajduje się 8 arowy teren, który był do tej pory niezagospodarowany.
W trosce o ukształtowanie u dzieci poczucia piękna przyrody, rozwój wrażliwości ekologicznej i postaw proekologicznych postanowiliśmy zmienić dziedziniec przed pałacem.
W otoczeniu znajdują się pozostałości parku dworskiego z XVIII i XIX wieku, niektóre drzewa są pomnikami przyrody: resztki szpalerów grabowych oraz zespoły starodrzewia. Na terenie przyszkolnym rosną bardzo stare dęby, lipy, graby, buki, świerki i inne. Otoczenie szkoły zostało zniszczone podczas prac remontowych. Z inicjatywy Pani dyrektor szkoły, grona pedagogicznego oraz społeczności szkolnej podjęliśmy się odtworzenia ogrodu dworskiego w stylu pasującym do budynku szkoły. Celem założenia ogrodu było urządzenie miejsca do zajęć edukacyjnych i wypoczynku, nawiązanie do tradycji, podniesienie estetyki terenu szkolnego oraz kształtowanie postaw proekologicznych.
Uczniowie naszej szkoły wraz z pracownikami podjęli działania nad zagospodarowaniem terenu wokół szkoły i utworzeniem ogrodu. Prace rozpoczęły się w maju 2004 roku i trwają nadal.
Przy planowaniu zagospodarowania przestrzennego brano pod uwagę naturalne walory terenu oraz roślinność, która się na nim znajdowała. Cała społeczność szkolna z wielkim zaangażowaniem i i entuzjazmem włączyła się w tworzenie ?ogrodu zmysłów?, czyli zakątka ciszy, spokoju oraz raju dla ptaków i owadów.
Prace nad ogrodem przebiegały następująco:
- zaprojektowanie ogrodu i przygotowanie terenu,
- dobór roślinności z uwzględnieniem ukształtowania terenu, warunków glebowych
i nasłonecznienia,
- pozyskiwanie roślin od dzieci, społeczności lokalnej i sponsorów,
- wykonanie rabatek kwiatowych,
- wysadzanie sadzonek, wysiew trawy,
- sadzenie krzewów,
- pielęgnacja.
Naturalnym otoczeniem naszej szkoły są łąki i drzewa, które stanowią siedliska różnych zwierząt. Ogród jest miejscem, które chętnie odwiedzają wiewiórki, sowy, bociany, żaby, jeże motyle, ślimaki oraz wiele innych zwierząt. Uczniowie uczą się jak żyć w symbiozie z przyrodą, aby nie niszczyć naturalnego środowiska, ale o nie dbać i upiększać. Po trzech latach widać efekty działań, otoczenie szkoły jest pełne barw. Kwitną kwiaty, zielenią się krzewy. Każda pora roku ma tutaj swój urok. Jesienią mienią się barwami złota liście klonów. Zimą obsypane śniegiem wyniosłe świerki stwarzają bajkową scenerię. Wczesną wiosną przyroda budzi się do życia, zakwitają pierwsze wiosenne kwiaty: przebiśniegi, zawilce, sasanki, pierwiosnki i tulipany. Słychać śpiew ptaków. Taki ogród zachwyca gości, a społeczność szkolna chętnie obserwuje zachodzące w nim zmiany.
Centralnym punktem ogrodu jest różany klomb. Klomb ten inspiruje uczniów do pracy, dzieci pozyskują wiadomości o różach korzystając ze stron internetowych, atlasów, poradników ogrodniczych, przez co poznają różnorodne gatunki róż, zarówno tych ogrodowych, jak i dziko rosnących ? polnych. Różany klomb otacza rabata w kształcie podkowy, obsadzona różnymi gatunkami roślin: aksamitkami, bratkami, stokrotkami, irysami. Różnorodność barw i kształtów kwiatów przyciąga wzrok, swoim pięknem zachęca do dokładniejszej obserwacji. Rośliny dobrano tak, aby kwitły od wczesnej wiosny aż po późną jesień. Do tego celu wykorzystano zarówno rośliny wieloletnie, byliny, jak i jednoroczne. Kobierzec kwiatów otaczają smukłe świerki, które zdobią nasz ogród zielonymi igiełkami i szyszkami przez cały rok. Nieopodal znajduje się stary budynek dworski ? oficyna, po której wiją się pędy dzikiego wina. Tuż przed nim rosną różnobarwne malwy i berberysy o drobniutkich, czerwonych listkach.
Wzdłuż budynku szkoły - pałacu posadzono różne gatunki krzewów. Po lewej stronie wejścia do szkoły rosną żółte, różowe i pomarańczowe pięciorniki oraz zielone przez cały rok bukszpany. Po prawej stronie wejścia do budynku szkoły na uwagę zasługują między innymi perukowce, forsycje, migdałki i hortensje. Zgromadzono wiele innych gatunków roślin. Wolne miejsca ogrodu wypełnia trawa, spomiędzy której wyrastają białe i różowe stokrotki oraz pachnące zioła. Pod drzewami rozrosły się kępy paproci, a jesienią wyrastają opieńki.
W naszym ogrodzie spotykają się rośliny wyhodowane przez człowieka i dziko żyjące.
Przy założeniu ogrodu pomagali rodzice, ale dużą część wykonali nauczyciele i uczniowie.
Pielęgnacja i opieka nad roślinami została powierzona społeczności szkolnej. Każdej klasie przydzielono część ogrodu, za którą jest odpowiedzialna. Wraz z wychowawcą wykonuje niezbędne prace tj. sianie, sadzenie roślin, przecinanie, pilenie itp.

działalność dydaktyczna

Nasz ogród stanowi najbliższe uczniom środowisko przyrodnicze. Spełnia ważne role: rekreacyjną, estetyczną, poznawczą, dydaktyczną, proekologiczną. Jest to miejsce pracy, odpoczynku i rekreacji. Ogród skłania nauczycieli i uczniów do podejmowania różnych działań o charakterze wychowawczym i dydaktycznym.
Poprzez pracę w ogrodzie i zajęcia dydaktyczne uczniowie pogłębiają wiedzę na temat najbliższego otoczenia oraz rozwijają swoje zainteresowania tą tematyką. Z punktu widzenia wychowawczego jest to doskonała forma wdrażania dzieci do działań praktycznych w środowisku: budzenie wrażliwości na piękno natury i jej poszanowania. Jest to też sposób rozwijania współpracy w ramach wykonywania różnych prac w ogrodzie. Uczy odpowiedzialności i systematyczności.
W ogrodzie realizowane są cele dydaktyczne lekcji: przyrody, muzyki, historii i społeczeństwa, informatyki, kształcenia zintegrowanego, plastyki, języka polskiego, przysposobienia czytelniczego.
Obserwacje zmian zachodzących w przyrodzie w obrębie ogrodu mogą dzieci wykorzystać na różnych zajęciach. Młodsze dzieci poznają budowę rośliny, budowę kwiatów, nazwy roślin, rozpoznają drzewa i krzewy. Starsi uczniowie na lekcji przyrody poznają gatunki roślin, ich wymagania glebowe i klimatyczne, cykl rozwojowy roślin oraz różne sposoby rozmnażania. Na żywym materiale przyrodniczym ? dokonują obserwacji mikroskopowych. Zbierają nasiona, aby w następnym roku je wysiać. Mają okazję rozpoznawać rośliny wiatropylne i owadopylne. Poznają zioła i ich właściwości lecznicze, wykorzystują w tym celu ?Atlasy Roślin?, ?Klucze do oznaczenia roślin?. W naszym ogrodzie częstymi gośćmi są bociany, żaby, motyle, ślimaki, w dziupli starych drzew zamieszkały wiewiórki i sowy. Swoim stukotem obwieszczają swoją obecność dzięcioły. Zimą uczniowie nie zapominają o skrzydlatych przyjaciołach - budują karmniki i pamiętają, aby zawsze w nich było coś smacznego.
Na lekcjach informatyki tworzą prezentacje multimedialne pt.,,Cztery pory roku w naszym ogrodzie? wykorzystując zdjęcia robione w ogrodzie przez cały rok.
Na lekcjach muzyki uczniowie wsłuchują się w śpiew ptaków, rozpoznają odgłosy przyrody, nagrywają dźwięki zasłyszane w ogrodzie, tworząc audycje muzyczne pt. "Melodie z naszego ogrodu?. Niejednokrotnie lekcje muzyki w ogrodzie nawiązują do kompozytorów muzyki klasycznej.
W ramach lekcji przysposobienia czytelniczego, odbywających się w ogrodzie, uczniowie czytają fragmenty literatury opisujące piękno przyrody oraz tworzą wiersze wyrażające zachwyt ogrodem.
Budynek szkoły i jego otoczenie są inspiracją i częstym tematem prac plastycznych oraz literackich. Różnorodność barw, kształtów zachęca do stosowania wielu technik plastycznych. Prace plastyczne wykonywane w ogrodzie zdobią korytarze i sale lekcyjne. Na lekcjach języka polskiego wykorzystuje się walory ogrodu do doskonalenia wypowiedzi pisemnych i ustnych. Kształtuje się wyobraźnię, wrażliwość na piękno i poszerza zasób słownictwa.
Na lekcjach historii nawiązuje się do koncepcji pałacu, którego nieodłącznym elementem był otaczający go gród.
Na terenie ogrodu odbywają się różne uroczystości szkolne z udziałem społeczności lokalnej oraz zaproszonych gości. Słoneczna pogoda gromadzi nas w ogrodzie na rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego. Tu corocznie odbywa się Święto Pieczonego Ziemniaka oraz Święto Rodziny. Podczas Święta Rodziny planujemy wprowadzić zwyczaj corocznego wysadzania przez każdą rodzinę uczniów naszej szkoły krzewu ozdobnego lub byliny do ogrodu. Każdego roku absolwenci sadzą na pamiątkę drzewa w parku przyszkolnym.
W 2004 roku zostało zorganizowane spotkanie absolwentów, które odbywało się w ogrodzie. Przybyli goście podziwiali piękno i docenili wysiłek twórców tego miejsca.
Ogród jest skarbem przyrodniczym naszego regionu, na którym skupiają się nasze myśli. Jest cząstką naszej małej ojczyzny. Trudno sobie wyobrazić teren wokół szkoły bez ogrodu.
Ogród jest trwałym elementem wizerunku szkoły.
Szkoła nasza była inicjatorem konkursu: ?Powiat Świdnicki ?Wiedza o Regionie?. W kategorii plastycznej ogród i pałac są częstą tematyką prac uczniów. Dzieci wykorzystują różne techniki plastyczne i formy literackie aby ukazać piękno budynku szkoły i ogrodu.
Społeczność lokalna docenia walory i piękno naszego ogrodu a ?Koło Gospodyń Wiejskich? urządza w nim swoje spotkania. Mieszkańcy wsi są dumni, że tak pięknie zagospodarowano teren wokół szkoły. Uważają go za piękną wizytówkę naszej wsi.
W przyszłości planujemy powiększenie obszaru ogrodu. Od strony północnej zamierzamy wysadzenie szpaleru wierzby mandżurskiej, wykonanie ławeczek i stolików, gdzie prowadzone będą zajęcia dydaktyczne ?,,zielona klasa?. Od strony południowej, mocno nasłonecznionej, wybudowana zostanie altana, która również wykorzystywana będzie na zajęcia lekcyjne. Altana otoczona będzie charakterystycznymi dla środowiska wiejskiego: słonecznikami, różnobarwnymi malwami, daliami i piwoniami. Planujemy również założenie kolejnych rabat przed budynkiem stajni z wozownią.
Gdy minęło zaledwie pół roku od założenia ogrodu, zachwycał on swym urokiem nie tylko społeczność lokalną, ale również przyjezdnych gości. Już w listopadzie 2004 roku ,,Dziennik Wschodni? pisał o ożywieniu starego parku, oryginalnych kompozycjach kwiatowych, klombach wokół starych drzew w naszym ogrodzie.
Uczniowie naszej szkoły mówią..., że może istnieją ogrody piękniejsze, ale ten ogród jest nasz i do Naszego Ogrodu serdecznie wszystkich zapraszamy.

autorzy opisu

Małek Halina, Wójcik Małgorzata, Garbal Alicja, Słowikowska,Monika, Grzegorczyk Krystyna, Grula Krystyna, Marek Jurczyszyn,Katar

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka