winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

ul. Mazowiecka 1
18-212 Jabłóń Kościelna

tel. 0864761281  fax 0864761281 
e-mail: sjablon@wp.pl

rok utworzenia ogródka: 2005
powierzchnia: 18 arów

opis ogródka

Impulsem do urządzania naszego ?zielonego zakątka? był konkurs na urządzenie przyszkolnego ogrodu, ogłoszony wiosną 2005r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Nasz udział w konkursie zaowocował zdobyciem dotacji, która zmobilizowała całą społeczność szkolną do pracy. Ogród powstał na niezagospodarowanym nieużytku w sąsiedztwie budynku szkolnego na którego obrzeżach rosły nieliczne drzewa liściaste i iglaste. Prace rozpoczęto latem w 2005r. Cały trud wycięcia próchniejących drzew i rekultywacji nieużytku wzięli na siebie rodzice, którzy z racji posiadania gospodarstw rolnych, dysponowali potrzebnym sprzętem. Wszystkie najcięższe i najkłopotliwsze czynności zostały wykonane przez rodziców, którzy zadziwili wszystkich ogromnym zaangażowaniem i zapałem. Obojętni nie pozostali także uczniowie, nauczyciele i pracownicy techniczni szkoły. Wspólna praca, wsparcie finansowe miejscowego Urzędu Gminy. przyniosło pozytywne efekty: środowiskowe, estetyczne, dydaktyczne i wychowawcze.
Dziś w ogrodzie można spotkać ok. 140 drzew i krzewów. Są to: świerk, sosna, lipa, dąb, kasztanowiec, kalina, głóg, pięciornik, jaśmin, bez, jałowiec pospolity, róża dzika, cyprysiki, forsycja pośrednia, porzeczka złota, żylistek szorstki, róża pomarszczona, żywotnik zachodni. Oprócz tego, wiosną siejemy liczne rośliny jednoroczne, a chwasty wyrastające najszybciej są doskonałymi obiektami do wnikliwych badań i obserwacji botanicznych. Zagospodarowany teren szybko zaakceptowała miejscowa fauna. Spotkać tu można mnóstwo bezkręgowców : pomrowik, pomrów plamisty, ślimak winniczek, wstężyk ogrodowy, dżdżownica ziemna, prosionek szorstki, krocionóg piaskowy, stonoga,krzyżak ogrodowy, pasikonik zielony, łatczyn brodawnik, turkuć podjadek, owal bezskrzydły, biegacz gajowy, biedronka siedmiokropka, biedronka dwukropka, ogrodnica niszczylistka, złotka, komar brzęczący, kobyliczka pniowa, gnojka trutniowata, padlinówka cesarska, mucha domowa, hurtkownica zwyczajna, bielinek kapustnik, cytrynek, południca admirał, złotook pospolity za nimi przywędrowały też żaby, jaszczurki, jeże i wiele ptaków.
Przeważającą część ogrodu cechuje symetryczny układ plotek, niekiedy z dwiema osiami symetrii, czy ze środkiem symetrii. Wszystko po to aby zwiększyć jego przydatność dydaktyczną.
W centrum znajduje się pole rekreacyjne z prowizorycznymi siedziskami i mini-stacją meteorologiczną wyposażoną w najpotrzebniejszy do oceny stanu pogody sprzęt: wiatrowskaz, wiatromierz, barometr, higrometr, termometr, deszczomierz.
Realizacji celów dydaktycznych jak też ustawicznemu, bardzo potrzebnemu, użyźnianiu podłoża służy produkcja kompostu na okazałej pryzmie kompostowej. Gromadzone szczątki organiczne pochodzą nie tylko z ogrodu. Kompostowanie jest doskonałą okazją do segregowanej zbiórki odpadów przez naszych uczniów.
Prace pielęgnacyjne w ogrodzie koordynowane są przez nauczycielkę- opiekunkę Szkolnego Koła Ekologicznego. Wykonują je wg własnych planów uczniowie poszczególnych klas pod okiem swoich wychowawców. Koszeniem trawy zajmuje się szkolny konserwator. W wykonywaniu prac wymagających większego wysiłku uczniów wspierają rodzice. Nasz ogród co rok jest piękniejszy i bogatszy, ale ciągle jest w nim jeszcze wiele do zrobienia. Największym naszym problemem jest uporządkowanie terenu pomiędzy starymi drzewami. Jak dotychczas nie udało nam się tego uprawić bo ogrom korzeni sprawia, że prace prowadzimy ręcznie, przez co przebiegają one bardzo powoli.

działalność dydaktyczna

Przyszkolny ogród jest miejscem zimowego dokarmiania ptaków, zabaw ruchowych i edukacji.
Jego głównym zadaniem jest dydaktyka przez działanie. Od wczesnej wiosny gdy tylko sprzyjają warunki atmosferyczne, w ogrodzie prowadzone są lekcje kształcenia zintegrowanego, geografii, przyrody, matematyki, biologii, chemii, wychowania fizycznego i zajęcia koła ekologicznego.
Zajęcia terenowe to bezpośrednie poznawanie poszczególnych elementów przyrody, odkrywanie jej piękna i wartości. Stwarzają one możliwości skorzystania z kopalni środków dydaktycznych jakich dostarcza przyroda. Zdobywanie wiedzy opiera się na ciągłym działaniu, przeżywaniu, doświadczaniu, samodzielnym gromadzeniu informacji. To okazja do doznania pozytywnego oddziaływania przyrody na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka.
Wykorzystanie dydaktyczne ogrodu opisane jest w autorskim programie edukacyjnym pt. ,,Co piszczy w naszym ogrodzie?, który został opracowany przez naszych nauczycieli i realizowany jest przez uczniów naszego Zespołu Szkół od początku roku szkolnego 2005/2006. Szkoła posiada już spory zasób pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji działań programowych. Doświadczenia z lat minionych podsuwają nauczycielom - realizatorom nowe pomysły na modyfikację przedsięwzięć edukacyjnych.
Treści programowe realizowane w ogrodzie to m. in.
I ETAP KSZTAŁCENIA : nauczanie zintegrowane
Edukacja środowiskowa: Hodowla roślin ozdobnych. Czynniki sprzyjające rozwojowi roślin. Rośliny i zwierzęta spotykane w ogrodzie. Zmiany zachodzące w ogrodzie w różnych porach roku. Życie roślin i zwierząt w różnych porach roku. Sprzymierzeńcy i szkodniki roślin rosnących w ogrodzie. Ogród wiosną. Części składowe kwiatu. Powstawanie owocu. Ogród jesienią. Nasiona i owoce roślin. Zbiór nasion i owoców. Zmiany położenia Słońca w ciągu dnia na sklepieniu nieba. Wyznaczanie głównych kierunków za pomocą słońca i kompasu. Zmiany pogody w poszczególnych porach roku. Zależności pokarmowe w ogrodzie. Rośliny zielne, krzewy i drzewa rosnące w naszym ogrodzie.
Edukacja matematyczna: Klasyfikowanie przedmiotów według ich cech. Wyróżnianie zbiorów przez podanie warunku lub wyliczenie elementów. Porównywanie liczebności zbiorów. Liczenie w zakresie 10 z użyciem liczebników głównych i porządkowych. Układanie zadań tekstowych do danych sytuacji. Porównywanie i porządkowanie przedmiotów według wyróżnionej cechy wielkościowej. Mierzenie i porównywanie długości. Wyróżnianie zbiorów i podzbiorów. Badanie własności: prostokąta, kwadratu, trójkąta, koła. Porównywanie różnicowe i ilorazowe. Obwód trójkąta i prostokąta. Miary długości i związki między nimi.
Edukacja techniczna: Narzędzia do uprawy i pielęgnacji roślin. Zasady bezpiecznego stosowania narzędzi ogrodniczych. Podział pracy.
Edukacja motoryczno- zdrowotna: Bieg po obwodzie koła. Bieg po prostej. Rzuty do celu. Naśladowanie ruchów lokomocyjnych, np. wierząt. Wypoczynek czynny. Zasady stopniowania wysiłku.
II ETAP KSZTAŁCENIA : klasy IV-VI szkoły podstawowej
Klasa IV:
Przyroda: Plan wybranego obiektu. Kierunki w terenie. Obserwacje widomych ruchów Słońca. Rośliny nasienne w okolicy szkoły. Znaczenie kwiatów, owoców, liści i korzeni dla roślin. Zależności między roślinami i zwierzętami. Kręgowce lądowe spotykane w najbliższej okolicy. Obserwacje opadów i osadów atmosferycznych, wiatru, zachmurzenia. Pomiar temperatury i ciśnienia. Gleba jako środowisko życia, jej znaczenie dla roślin i zwierząt.
Matematyka: Podstawowe figury płaskie. Prostokąty i kwadraty. Koła i okręgi. Pole figury. Jednostki pola. Pola prostokątów i kwadratów. Rachunek pamięciowy w zakresie 100. Porównywanie ilorazowe i różnicowe.
Klasa V:
Przyroda: Obserwacje pogody. Budowa ciała i przegląd gatunkowy owadów najbliższej okolicy. Wpływ żyzności gleby na rodzaj upraw. Rośliny ozdobne.
Matematyka: Ułamek jako część całości. Pola trójkątów i czworokątów. Obwody wielokątów.
Klasa VI:
Przyroda: Łańcuch pokarmowy. Zjawiska optyczne i akustyczne w codziennym życiu. Obieg materii w przyrodzie. Owady- sprzymierzeńcy roślin i możliwości ich wykorzystania przez człowieka.
Matematyka: Diagramy procentowe. Budowanie prostych wyrażeń algebraicznych. Pola i obwody wielokątów.
III ETAP KSZTAŁCENIA : gimnazjum
Klasa I
Biologia: Zanieczyszczenia powietrza. Czynniki warunkujące skład chemiczny powietrza.
Rozmnażanie płciowe i bezpłciowe organizmów. Produkcja zdrowej żywności, rolnictwo ekologiczne.
Geografia: Skala. Zamiana skal.
Chemia: Wpływ kwaśnych opadów na rośliny.
Klasa II
Biologia: Poznajemy podstawowe pojęcia ekologiczne. Populacja biologiczna i jej właściwości: rozmieszczenie, liczebność, zagęszczenie, rozrodczość, śmiertelność, struktura wiekowa. Stosunki antagonistyczne i nieantagonistyczne miedzy populacjami. Obieg materii w ekosystemie.
Matematyka: Twierdzenie Pitagorasa. Pole i obwód koła. Objętość prostopadłościanu. Symetria osiowa.
Chemia: Odczyn roztworu, indykatory.
Klasa III
Biologia: Odżywianie się organizmów cudzożywnych. Rozmnażanie się roślin.
Matematyka: Objętość walca. Symetria środkowa.
Na zajęciach Szkolnego Koła Ekologicznego uczniowie prowadzą monitoring stanu czystości powietrza w ogrodzie, stąd pozyskują materiał do obserwacji, zielników i eksperymentów.
Zajęcia terenowe to wyjście ze sztywnych ram szkoły, umożliwiają one rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej ekspresji młodych ludzi, wzmacniają więzi między uczniami a wychowawcami, nam [nauczycielom] pozwalają poznać uczniów z zupełnie innej strony. To okazja do zaprezentowania tych stron aktywności ucznia, których aktywizacja często niemożliwa jest w sali lekcyjnej.

autorzy opisu

Teresa Olszewska

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka