winietka   winietka
naroznik naroznik

Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Wybickiego 2a
57-340 Duszniki Zdrój

tel. 0748669368  fax 0748669337 
e-mail: loduszniki@interia.pl

rok utworzenia ogródka: 2004
powierzchnia: 500m?

opis ogródka

1. Historia powstania ogrodu:

Umowa dotacji nr 30/ EE/WB/04 została zawarta pomiędzy WFOŚ i GW we Wrocławiu a Gminą Miejską Duszniki Zdrój w dniu 12.05.2004r.

Wyznaczenia terenu pod przyszłe arboretum odbyło się jesienią 2003r, podobnie jak wykarczowanie drzew i krzewów samosiejek. Od maja 2004 roku zaczęto przekopywać teren, wyznaczono kwatery, ścieżki i utworzono je 4 czerwca. Zakupiono rośliny i rozpoczęły się nasadzania według ustalonego planu. W czerwcu ogrodzono całą działkę i utworzono rejestr gatunków, który na bieżąco uzupełniany o gatunki roślin okrywających.

2. Cele i zadania "Arboretum szkolnego?:
- poprawa estetyki obejścia szkoły,
- bezpośredni, aktywny kontakt uczniów ze środowiskiem,
- wzrost świadomości ekologicznej młodzieży,
- poznanie hierarchii jednostek systematycznych w świecie roślin,
- podejmowanie działań na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego,
- stworzenie elementu tradycji szkolnej,
- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych uczniów i pracowników szkoły,
- kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody i uświadomienie konieczności jej obrony.

działalność dydaktyczna

W ogrodzie szkolnym można realizować następujące hasła programowe:
- budowa organów wegetatywnych roślin nasiennych i jej dokumentowanie np. rysunki, zdjęcia,
- analiza metamorfoz korzeniowych, łodygowych i liściowych na podstawie obserwacji roślin,
- obserwacja cykli rozwojowych roślin,
- budowa kwiatów i kwiatostanów i jej dokumentowanie,
- analiza porównawcza budowy kwiatów wiatro- i owadopylnych,
- obserwacja nasion i owoców i jej dokumentowanie,
- rozpoznawanie i oznaczanie wybranych gatunków roślin zarodnikowych, nagonasiennych i okrytonasiennych,
- porównanie roślin jedno- i dwuliściennych,
- opracowanie charakterystyki wybranych form ekologicznych roślin nasiennych,
- sposoby rozprzestrzeniania się roślin nasiennych.

autorzy opisu

Marlena Masłoń

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka