winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa w Boguchwałach

Boguchwały 47, Miłakowo
14-310 Boguchwały

tel. 0897580248  fax 0897580248 
e-mail: spboguchwaly@o2.pl

rok utworzenia ogródka: 2004
powierzchnia: 18000 m2

opis ogródka

Szkoła Podstawowa w Boguchwałach znajduje się na uboczu wsi. Teren wokół posesji jest duży. Zajmuje powierzchnię ok. 18000 m? . W tej chwili znajdują się tu dwa boiska trawiaste i ogródek przyszkolny. Wcześniej były to niezagospodarowane tereny porośnięte tylko na nielicznych powierzchniach trawą. Aby poszerzyć ofertę zajęć proekologicznych oraz uprzyjemnić spędzanie wolnego czasu dzieciom i rodzicom postanowiliśmy lepiej zagospodarować teren wokół szkoły, aby stał się terenem zielonym. I tak powstał projekt stworzenia boisk trawiastych i ogrodu przyszkolnego. Ogrodzenie wokół terenu stanowiła siatka druciana, w nie najlepszym już stanie. Postanowiliśmy więc rozległą przestrzeń terenu szkolnego otoczyć żywopłotem, który w przyszłości chronić ma przed hałasem i kurzem pochodzącymi z ulicy. Realizacja projektu wymagała zaangażowania całej społeczności placówki, rodziców oraz środowiska lokalnego. W związku z tym odbyło się zebranie ogółu rodziców, na którym szczegółowo przedstawiliśmy przedsięwzięcie. Pomysł uzyskał akceptację rodziców, ponadto zadeklarowali oni daleko idącą pomoc w jego realizacji. Kolejnym krokiem było ustalenie lokalizacji i zaprojektowanie poszczególnych funkcji terenów zielonych. Kolejne zadanie to pozyskanie sponsorów. Podjęte w tym kierunku działania zakończyły się sukcesem. Otrzymaliśmy rzeczowe wsparcie (materiał budulcowy, transport,nasiona trawy, sadzonki drzewek,) od Nadleśnictwa Roje, wkład pracy zadeklarowali rodzice naszych uczniów. Celem budowy ogrodu przyszkolnego był także dobór i zgromadzenie takich gatunków drzew i krzewów, które są niezbędne w realizacji programu nauczania przyrody i ekologii w szkole. Etap właściwych prac w ogrodzie rozpoczęliśmy wspólnie z rodzicami od zerwania starej darni na wytyczonym terenie i ustawienia drewnianych płotków. Następnie nawieźliśmy ziemię ogrodniczą i zgromadziliśmy polne kamienie. Również wejście do budynku zmieniło swój wygląd. Wymieniliśmy drzwi wejściowe. W tej chwili mamy piękne miejsca zieleni/ boiska , ogród szkolny/, o które dbają wszyscy. Uczniowie mają wyznaczone tereny porządkowe, o które zawsze dbają z pomocą wychowawców. Pani konserwator pilnuje, aby trawa nie urosła zbyt wysoko i systematycznie ją kosi. Uważamy, że realizacja przedsięwzięcia zakończyła się dużym sukcesem. Jest to bowiem miejsce wielu ciekawych zajęć umożliwiających dzieciom bezpośredni kontakt z przyrodą, jej obserwowanie i przeżywanie, co bez wątpienia wpływa na kształtowanie pozytywnych postaw wobec niej. Chcąc zapewnić dzieciom więcej cienia podczas upalnych dni systematycznie staramy się dosadzać drzewa i krzewy . Nie bez znaczenia jest również fakt, że dobrze zagospodarowany zielony teren przyszkolny ma także ogromne znaczenie wychowawcze. Daje bowiem szansę wdrażania uczniów od pierwszych lat szkolnych do właściwego ich stosunku do przyrody i kształtowania czynnych postaw na rzecz jej ochrony.

działalność dydaktyczna

Edukacja ekologiczna na stałe wpisała się w działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoły Podstawowej w Boguchwałach. Opracowujemy i wdrażamy własne programy edukacyjne, projekty a także uczestniczymy w wielu akcjach i programach organizowanych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym, wojewódzkim. Sami wielokrotnie byliśmy organizatorami ciekawych przedsięwzięć ekologicznych takich jak: konkursy, parady, kampanie na rzecz ochrony zasobów Ziemi. Od czterech lat aktywnie realizujemy w naszej szkole Program Ekozespołów oraz bierzemy udział w Wojewódzkim Konkursie ?Program Ekozespołów w Naszej Szkole?. Otrzymaliśmy także Statuetkę ?Za rozwój programu ekozespołów na Warmii i Mazurach?. Nasze działania na rzecz ochrony środowiska zdobyły uznanie nie tylko dzieci i środowiska. Nauczyciele starają się doskonalić swój warsztat i metody pracy w zakresie edukacji ekologicznej. Uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego.
Podstawa programowa z przyrody dla szkoły podstawowej, określa następujące cele:
1. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
2. Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.
3. Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i dokonywania ich opisu.
4. Poznanie współzależności człowieka i środowiska.
5. Poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody.
6. Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
Wskazuje również zadania szkoły do realizacji celów:
1. Dostarczanie wiedzy na temat człowieka, udzielanie uczniowi pomocy w rozumieniu samego siebie.
2. Przekazywanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego i nieożywionego oraz warunków życia.
3. Umożliwianie prowadzenia obserwacji środowiska w najbliższej okolicy oraz poznawanych regionach.
4. Przeprowadzanie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie i na mapie.
5. Umożliwianie prowadzenia obserwacji zjawisk przyrodniczych, wykonywania prostych eksperymentów i interpretowania ich wyników.
6. Pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia.
7. Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan.
W procesie nauczania i wychowania edukacja przyrodnicza w terenie ma długą tradycję. Prowadzenie zajęć w taki sposób jest niezbędne do tego, aby dostarczyć dzieciom indywidualne doświadczenie przyrodnicze . Tylko bezpośredni kontakt z naturą może rozbudzić wrażliwość młodego człowieka na jej piękno i pomóc w kształtowaniu jego postawy wobec przyrody . Powstające w trakcie zajęć sytuacje edukacyjne sprzyjają nauczaniu zintegrowanemu, dzięki czemu łatwiej jest rozwiązywać konkretne zadania czy problemy związane z funkcjonowaniem przyrody. Ta forma organizacji procesu dydaktycznego, poza aspektem poznawczym ma ogromne walory wychowawcze . Umożliwia kształtowanie właściwych sposobów zachowań uczniów poza klasą szkolną , aktywizuje działania grupowe, integruje klasę , sprzyja ujawnianiu się form aktywności poszczególnych uczniów, które nie mogą uwidocznić się podczas typowej lekcji . Na wycieczkach jest wiele okazji do wychowywania poprzez ochronę przyrody. Najprostszą drogą zmierzającą do zrównoważonego rozwoju jest prowadzenie zajęć edukacji środowiskowej w terenie. Jedną z form wdrażania zasad ekorozwoju w szkołach, a także wzmacniania edukacji dla zrównoważonego rozwoju poprzez zaangażowanie młodzieży do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy jest udział w akcji ?Posadź swoje drzewko?.
Ogród szkolny spełnia funkcje dydaktyczną - odbywają się tu przede wszystkim lekcje przyrody dla uczniów naszej szkoły, ale nie tylko przyrody. Z uwagi na no, że jesteśmy małą szkółką , mamy mało liczne klasy, wielu nauczycieli innych przedmiotów, wykorzystuje ogród szkolny do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych. Łatwiej uczniom napisać wiersz, namalować pejzaż , gdy są na łonie natury. Nie mamy sali gimnastycznej, ale ?zielona sala? jest równie dobra do przeprowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Jest to również miejsce integrujące środowisko szkolne i pozaszkolne.
Dla uczniów najmłodszych kl. I-III wykorzystywane jest do realizacji programu
nauczania ze środowiska oraz innych przedmiotów, gdyż treści przyrodnicze są w ścisłe korelacji z innymi przedmiotami.
Nauczyciele nauczania zintegrowanego mają możliwość realizacji na łonie natury takich tematów np.
Przyroda w różnych porach roku
Przyroda wokół nas
Zmiany zachodzące w przyrodzie
Nauczyciele nie muszą organizować wycieczek dydaktycznych do parku czy lasu, korzystają z przyszkolnego ogrodu.
W klasach IV-VI na lekcjach przyrody nauczyciel najczęściej realizuje następujące tematy:
a) Rozróżnianie pospolitych roślin.
b) Rozpoznawanie roślin nagozalążkowych.
c) Rozpoznawanie chronionych roślin nasiennych.
d) Budowa morfologiczna i pokrój roślin nagonasiennych i okrytonasiennych.
e) Sposoby rozsiewania nasion i owoców.
f) Rozpoznawanie roślin jedno i dwuliściennych. g) Wykonywanie pielęgnacyjnych prac agrotechnicznych.

W ramach koła przyrodniczego uczniowie planowali długotrwałą obserwację wybranych drzew, krzewów czy roślin zielnych. Obserwowali życie zwierząt np. owadów, pierścienic,ptaków oraz grzybów
Korzyści czerpane z ogrodu:
1.Kształtowanie postaw proekologicznych naszych uczniów.
2.Poprawa i podniesienie estetyki otoczenia szkoły.
3.Poznanie fizjologii uprawiania roślin i wartości zdobniczej drzew i krzewów.
4.Kształcenie umiejętności rozpoznawania drzew i krzewów na podstawie liści, kształtu i pokroju danej rośliny.
5.Poznanie zastosowań oraz wymagań w stosunku do składników pokarmowych, temperatury, światła i wilgoci najczęściej uprawianych drzew i krzewów.
6.Zapoznanie uczniów z zasadami generatywnego i wegetatywnego rozmnażania roślin.
7.Zapoznanie ze sposobami uprawiania roślin.
8.Poznanie i zastosowanie niektórych metod zwalczania chorób i szkodników drzew i krzewów.
9.Kształcenie postaw poszanowania dla pracy własnej i innych osób.
10.Wykorzystanie przyrodniczej bazy dydaktycznej do prowadzenia różnorodnych zajęć szkolnych, do aktywnego poznawania świata przyrody.
Nasz przyszkolny ogród stał się wzorem do naśladowania przez okolicznych mieszkańców.
Cały czas trwają prace nad nowymi nasadzeniami gatunków drzew i krzewów. Co roku ogród powiększa się o nowe gatunki roślin. Obecnie znajduje się w nim wiele różnych gatunków drzew i krzewów. Wśród nich jest wiele egzotyków., a uczniowie naszej szkoły rozumieją, że ochrona środowiska zaczyna się od ?rzeczy małych? ? od własnego podwórka.

autorzy opisu

Dorota Jóźwiak

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka