winietka   winietka
naroznik naroznik

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czyżewie - Osadzie

ul. Polna 5
18-220 Czyżew ? Osada

tel. 0862755011  fax 0862755011 
e-mail: sekretariat@spczyzew.pl

rok utworzenia ogródka: 2005
powierzchnia: 5,3 ara

opis ogródka

Projekt utworzenia przyrodniczej ścieżki dydaktycznej zrodził się w 2004 roku. Jesienią została ukończona budowa hali sportowej, wykonano prace modernizacyjne bieżni, boisk do gry w piłkę i można było pomyśleć o zagospodarowaniu terenu wokół szkoły. Poprawa estetyki otoczenia szkoły była sprawą ważną, ale nie była celem samym w sobie. Chcieliśmy połączyć przyjemne z pożytecznym tak, aby przedsięwzięcie to miało także wymiar edukacyjny.
Reforma szkolnictwa zakłada odchodzenie od encyklopedyzmu na rzecz działania i zdobywania umiejętności praktycznych. Nauczanie przyrody wymaga bezpośredniego kontaktu z naturą. Lesistość naszej gminy jest mała, wynosi zaledwie 12 %. W bliskim sąsiedztwie szkoły brak lasu, aby można było
realizować ciekawe zajęcia z edukacji leśnej. Zrodził się więc pomysł utworzenia przyrodniczej ścieżki dydaktycznej pt.? Las potrzebuje przyjaciół?.

Cele przedsięwzięcia:
1. kształtowanie postawy szacunku do przyrody
2. rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
3. szerzenie wiedzy o lesie
4. doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew i krzewów
5. rozbudzanie poczucia piękna i estetyki w otoczeniu człowieka
6. określanie czynników niezbędnych do wzrostu roślin
7. uzyskanie odpowiedzi na pytania: - czego las potrzebuje? ? czym las obdarowuje?

Przyrodnicza ścieżka dendrologiczna prezentuje wiele gatunków drzew i krzewów występujących w lasach, a obok nich różne ciekawostki przyrodnicze. Las w swojej złożoności, bogactwie gatunków, śpiewie ptaków, szumie drzew i w swojej ciszy jest czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym. Życie bez lasów na Ziemi byłoby niemożliwe. Rozwój cywilizacji spowodował, że przyroda jest w niebezpieczeństwie. Giną olbrzymie obszary lasów na kuli ziemskiej. Przyroda sama się nie obroni, potrzebuje przyjaciół, a las potrzebuje ich w sposób szczególny. My także chcieliśmy zrobić cos dla ratowania przyrody i stworzyliśmy namiastkę lasu. Chociaż obecnie rośliny są jeszcze małe i może lasu nie przypominają, ale za parę lat ? mamy nadzieję, że tak.

Historia powstania ścieżki:
Dzięki staraniom dyrekcji szkoły i nauczycielkom przyrody wiosną 2005 roku powstała ścieżka dydaktyczna: ? Las potrzebuje przyjaciół?.
Etapy tworzenia :
1. napisanie projektu przyrodniczej ścieżki dydaktycznej / nauczycielki przyrody Anna Sienicka i Alina Puławska , październik 2004 r./
2. wniosek dyrektora szkoły o dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wysokiem Mazowieckiem, październik 2004r.
3. nawiązanie współpracy z Nadleśnictwem Rudka w sprawie planu nasadzeń i doboru gatunków drzew i krzewów ,październik 2004r.
4. przygotowanie terenu pod ścieżkę: prace porządkowe z udziałem uczniów, wytyczenie powierzchni, nawiezienie ziemi ogrodniczej, plantowanie / współpraca z Urzędem Gminy , listopad 2004r./
5. zakup roślin, kory, obrzeży, kwiecień 2005r.
6. sadzenie roślin , założenie obrzeży i obłożenie korą/ nauczyciele przyrody, uczniowie, pracownik techniczny szkoły, kwiecień 2005r./
7. wysiew trawy / pracownik techniczny, kwiecień 2005r./
8. oznaczenie roślin, przygotowanie metryczek / nauczyciele przyrody, uczniowie, maj- czerwiec 2005r./
9. zabiegi pielęgnacyjne, palikowanie, pielenie / czerwiec 2005r., nauczyciele z uczniami na zajęciach koła przyrodniczego/
10. gromadzenie informacji o posadzonych drzewach i krzewach / wrzesień, październik 2005r., zajęcia koła przyrodniczego/
11. fotografowanie roślin do kroniki fotograficznej i prezentacji multimedialnej / jesień 2005r., nauczyciele przyrody/
Bieżące zabiegi pielęgnacyjne polegają na formowaniu korony drzew i krzewów, pieleniu i koszeniu trawy. Osobami odpowiedzialnymi za ścieżkę są nauczyciele przyrody. Uczniowie chętnie wykonują różne prace związane z pielęgnacją roślin, a koszeniem trawy zajmuje się pracownik techniczny szkoły.

działalność dydaktyczna

Odbiorcami przedsięwzięcia ?Las potrzebuje przyjaciół? są uczniowie szkoły podstawowej.
Realizacja celów ścieżki dydaktycznej odbywa się poprzez następujące działania:
Uczniowie:
- uczestniczą w sadzeniu, rozpoznawaniu i oznaczaniu roślin
- wyszukują informacje o wymaganiach poszczególnych gatunków
- pielęgnują rośliny, usuwają chwasty
- poznają zasady cięcia i formowania korony drzew
- określają warunki niezbędne do rozwoju roślin
- prowadzą obserwacje zmian wyglądu roślin wraz ze zmianą pór roku
- porównują intensywność wzrostu różnych gatunków
- wyszukują charakterystyczne cechy budowy roślin
- doskonalą umiejętność pracy w grupie
- kształtują postawę wrażliwości i szacunku do przyrody
- doskonalą umiejętność obserwacji

Młodzież szkolna poprzez zaangażowanie w prace związane z sadzeniem i pielęgnacją roślin, bezpośrednie obserwacje i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych, od najmłodszych lat kształtuje swój stosunek do przyrody. Bliski kontakt z naturą poszerza grono miłośników i przyjaciół przyrody.
Nasza szkoła, w swojej działalności, od szeregu lat propaguje idee ekologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postawy odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia oraz rozwijania wrażliwości na problemy ochrony przyrody.
Uczniowie chętnie angażują się w prace na rzecz ochrony środowiska. Tradycją stał się udział w akcjach ?Sprzątanie Świata?, czy Dzień Ziemi. Młodzież szkolna bierze udział w różnych konkursach o tematyce ekologicznej, organizowanych przez Nadleśnictwo Rudka oraz Narwiański Park Narodowy. W okresie zimy dzieci pamiętają o zwierzętach dokarmiając je i pomagają przetrwać trudny czas.
Na naszych drzewach planujemy rozwieszenie budek lęgowych i naukę rozpoznawania gatunków ptaków, ale musimy z tym zaczekać, aż drzewa osiągną odpowiednią wielkość. Aktualna wysokość i wiek nie stwarza jeszcze możliwości do pełnego ich wykorzystania.
Ścieżka dydaktyczna umożliwia prowadzenia zająć koła przyrodniczego, lekcji przyrody, plastyki, nauczania zintegrowanego. Tematyka i rodzaje zajęć będą planowane odpowiednio do wieku drzew i krzewów, w miarę ich wzrostu i rozwoju.

autorzy opisu

Anna Sienicka, Alina Puławska

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka