winietka   winietka
naroznik naroznik
Konkurs dla szkół - „Szkolne ogrody – zielone pracownie”


Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" serdecznie zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół oraz innych placówek edukacyjnych do udziału w konkursie poświęconym szkolnym ogródkom dydaktycznym. Celem konkursu jest propagowanie idei ogródków szkolnych jako nieocenionych miejsc do nauczania przyrody, biologii i edukacji ekologicznej oraz wyłonienie najciekawszych – wartych promowania – projektów tworzenia szkolnych ogrodów. Przyznane zostaną nagrody pieniężne na łączną sumę 7 tys. zł. Zwycięzca otrzyma 2000 zł. Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną zamieszczone w publikacji pokonkursowej poświęconej zakładaniu i wykorzystaniu szkolnych ogrodów dydaktycznych.

W konkursie mogą brać udział wszystkie szkoły i inne placówki oświatowe posiadające, działające co najmniej od roku, ogrody szkolne o powierzchni co najmniej 5 arów. Uczestnictwo w konkursie zapewnia nadesłanie pracy konkursowej na załączonym formularzu.
Praca konkursowa powinna obejmować krótką historię powstania ogródka, jego walory przyrodnicze, infrastrukturę, kto jest odpowiedzialny za ogród (nauczyciele, pracownik techniczny szkoły, uczniowie) oraz wykorzystanie ogródka do pracy dydaktycznej.

Praca konkursowa napisana według załączonego formularza nie powinna przekraczać 3 stron maszynopisu (formatu A4, czcionka Arial 10, interlinia 1), powinna być nadesłana w dwóch formach: wydruku na papierze formatu A4 oraz w formie elektronicznej (na płycie CD). Do opisu należy dołączyć 5-10 fotografii w formacie cyfrowym (wymiary co najmniej 1000x1800 pixeli), ewentualnie odbitki o formacie 10x15 cm. Uwaga! Zdjęcia prosimy nadsyłać w osobnych plikach, a nie wklejone do tekstu.
Prace konkursowe należy nadsyłać w okresie od 1 grudnia 2007 r. do 16 marca 2008 r. na adres Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła”. O ważności zgłoszenia decydować będzie data stempla pocztowego.

Przyznanych zostanie 6 nagród oraz wyróżnienia. Jury wyłoni pięciu zwycięzców oraz przyzna wyróżnienia, jeden zwycięzca zostanie wyłoniony w konkursie internetowym.
Jury oceniać będzie: walory przyrodnicze ogródka, estetykę ogródka (ocenione na podstawie fotografii), organizację pracy związanej z funkcjonowaniem ogródka, wykorzystanie ogródka do pracy dydaktycznej (rodzaje zajęć, projekty długofalowe), ciekawe pomysły związane z urządzeniem i wykorzystaniem ogródka. Dodatkowo odbędzie się głosowanie internetowe. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na stronie internetowej konkursu. Od 1 do 11 kwietnia 2008 r. będzie można głosować na wybraną pracę. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej do dnia 15 kwietnia 2008 r. Laureaci zostaną powiadomieni listownie.

Zwycięzca otrzyma dyplom oraz nagrodę w wysokości 2000 zł, a pozostali laureaci dyplomy oraz nagrody w wysokości 1000 zł przeznaczoną na urządzanie ogródków i organizowania zajęć dydaktycznych w ogrodzie (rośliny, sprzęt ogrodniczy, materiały dydaktyczne itp.).
Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną opublikowane w publikacji pokonkursowej, autorzy zamieszczonych w książce prac otrzymają po pięć egzemplarzy książki oraz stosowne zaświadczenie o publikacji. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za uczestnictwo, nagrody – upominki w postaci zestawu nasion do wysiewu w ogródku oraz 1 egzemplarz publikacji.


Plik do pobrania:


Konkurs dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

naroznik naroznik

  konkurs
  zrodla okładka książki
nfos
statystyka